Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
沙田
全天候跑道
1650米
第四班
1盈嵐12133潘頓容天鵬5.702.90 (1)0.00 (14)2.90(100.00%)    5.70(100.00%)    
2大道至正10133嘉里鄭俊偉7.506.90 (3)0.00 (13)6.90(100.00%)    7.50(100.00%)    
3御金寶13131希威森姚本輝14.0027.80 (7)0.00 (12)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
4印水紙7129薛恩高伯新6.804.50 (2)0.00 (11)4.50(100.00%)    6.80(100.00%)    
5怡昌勇駒11123賀銘年苗禮德43.0099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    43.00(100.00%)    
6健康美麗1119波健士文家良23.0099.00 (13)0.00 (9)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
7添有運3118何澤堯蘇偉賢11.0057.10 (9)0.00 (8)57.10(100.00%)    11.00(100.00%)    
8無名駒4117蔡明紹何良10.0018.40 (6)0.00 (7)18.40(100.00%)    10.00(100.00%)    
9錶之皇者9117田泰安蘇保羅7.8011.20 (4)0.00 (6)11.20(100.00%)    7.80(100.00%)    
10雷霆戰駒2116莫雷拉方嘉柏7.9017.10 (5)0.00 (5)17.10(100.00%)    7.90(100.00%)    
11榮冠大道8115潘明輝葉楚航19.0074.20 (10)0.00 (4)74.20(100.00%)    19.00(100.00%)    
12奇妙之春5114巫顯東徐雨石40.0099.00 (12)0.00 (3)99.00(100.00%)    40.00(100.00%)    
13天空之城6114黃俊呂健威19.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
14幸運勝駒14113巴度丁冠豪16.0044.50 (8)0.00 (1)44.50(100.00%)    16.00(100.00%)    
2
沙田
草地
2000米
第四班
1平行時空13133薛恩呂健威10.005.70 (2)0.00 (14)5.70(100.00%)    10.00(100.00%)    
2家樂飛駒2132嘉里賀賢16.0034.20 (8)0.00 (13)34.20(100.00%)    16.00(100.00%)    
3全才7132班德禮葉楚航21.0022.30 (7)0.00 (12)22.30(100.00%)    21.00(100.00%)    
4超勁勇士6131田泰安羅富全10.007.00 (3)0.00 (11)7.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
5機械戰士3131何澤堯姚本輝15.0011.80 (6)0.00 (10)11.80(100.00%)    15.00(100.00%)    
6但求快活8130賀銘年大衛希斯24.0074.20 (9)0.00 (9)74.20(100.00%)    24.00(100.00%)    
7興惑11126霍宏聲告東尼13.0099.00 (14)0.00 (8)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
8紅麗舍1125莫雷拉文家良15.007.10 (4)0.00 (7)7.10(100.00%)    15.00(100.00%)    
9健康馬4123潘頓鄭俊偉2.104.00 (1)0.00 (6)4.00(100.00%)    2.10(100.00%)    
10新威煌12118梁家俊蘇保羅39.0099.00 (13)0.00 (5)99.00(100.00%)    39.00(100.00%)    
11奇妙年華10118蔡明紹韋達15.008.30 (5)0.00 (4)8.30(100.00%)    15.00(100.00%)    
12美活人生9117希威森沈集成21.0099.00 (12)0.00 (3)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
13皇龍司令5113巫顯東徐雨石27.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
14睡眠攻略14113波健士高伯新26.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
3
沙田
草地
2000米
第二班
1發財先鋒5133潘頓羅富全3.703.80 (2)0.00 (10)3.80(100.00%)    3.70(100.00%)    
2都靈太陽2131巴度韋達5.704.80 (3)0.00 (9)4.80(100.00%)    5.70(100.00%)    
3快益善10130潘明輝沈集成20.0074.20 (9)0.00 (8)74.20(100.00%)    20.00(100.00%)    
4柏林探戈7129田泰安告東尼12.0016.00 (5)0.00 (7)16.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
5安采4129蔡明紹蘇偉賢11.0074.20 (8)0.00 (6)74.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
6勤德兼備1125嘉里賀賢11.008.90 (4)0.00 (5)8.90(100.00%)    11.00(100.00%)    
7路路醒8122莫雷拉羅富全13.0025.00 (6)0.00 (4)25.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
8健康快駒6122賀銘年蔡約翰4.703.80 (1)0.00 (3)3.80(100.00%)    4.70(100.00%)    
9高瞻遠矚9118希威森苗禮德23.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
10笑哥兒3117波健士蔡約翰7.4034.20 (7)0.00 (1)34.20(100.00%)    7.40(100.00%)    
4
沙田
草地
1400米
第四班
1萬市之光6133蔡明紹蘇偉賢4.902.60 (1)0.00 (14)2.60(100.00%)    4.90(100.00%)    
2星際精英7132周俊樂容天鵬10.009.30 (4)0.00 (13)9.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
3鹿鼎記4130馬雅蘇保羅12.0012.40 (5)0.00 (12)12.40(100.00%)    12.00(100.00%)    
4美麗新星8129莫雷拉蔡約翰17.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
5虹鴻1128霍宏聲賀賢16.0020.40 (6)0.00 (10)20.40(100.00%)    16.00(100.00%)    
6大紅心12127巴度葉楚航22.0099.00 (13)0.00 (9)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
7龍船快3125班德禮呂健威25.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)    
8自來金9125希威森韋達4.505.10 (2)0.00 (7)5.10(100.00%)    4.50(100.00%)    
9新境界13122梁家俊文家良30.0022.30 (7)0.00 (6)22.30(100.00%)    30.00(100.00%)    
10東風壹號11121潘明輝姚本輝44.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    44.00(100.00%)    
11揚揚大道5120田泰安羅富全8.007.00 (3)0.00 (4)7.00(100.00%)    8.00(100.00%)    
12再大大2118何澤堯鄭俊偉7.4099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    7.40(100.00%)    
13嘜誰嘜誰14114黎海榮告東尼18.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
14麒麟10113波健士大衛希斯24.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
5
沙田
全天候跑道
1800米
第三班
1禪勝寶駒7133潘頓呂健威15.006.70 (3)0.00 (14)6.70(100.00%)    15.00(100.00%)    
2幸福老撾13133田泰安告東尼14.0027.80 (8)0.00 (13)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
3無心睡眠1131何澤堯鄭俊偉11.009.20 (5)0.00 (12)9.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
4黑桃火箭5130薛恩方嘉柏4.408.00 (4)0.00 (11)8.00(100.00%)    4.40(100.00%)    
5皇帝金6127周俊樂大衛希斯14.0023.40 (6)0.00 (10)23.40(100.00%)    14.00(100.00%)    
6天天精彩9123蔡明紹告東尼12.0024.50 (7)0.00 (9)24.50(100.00%)    12.00(100.00%)    
7浪漫組合4123莫雷拉沈集成5.103.60 (1)0.00 (8)3.60(100.00%)    5.10(100.00%)    
8源源動力14120潘明輝羅富全46.0074.20 (11)0.00 (7)74.20(100.00%)    46.00(100.00%)    
9錶之功能2118班德禮呂健威36.0074.20 (10)0.00 (6)74.20(100.00%)    36.00(100.00%)    
10華卓晴8117嘉里蔡約翰8.106.00 (2)0.00 (5)6.00(100.00%)    8.10(100.00%)    
11雙天至尊3116黃俊呂健威22.0099.00 (14)0.00 (4)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
12得勝多12115希威森姚本輝18.0099.00 (13)0.00 (3)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
13友港友笑10115波健士蘇偉賢9.6099.00 (12)0.00 (2)99.00(100.00%)    9.60(100.00%)    
14安耀11114巴度高伯新24.0034.20 (9)0.00 (1)34.20(100.00%)    24.00(100.00%)    
6
沙田
草地
1200米
第四班
1白鷺高超2133賀銘年苗禮德8.503.70 (1)0.00 (14)3.70(100.00%)    8.50(100.00%)    
2大才9133潘頓葉楚航11.005.30 (2)0.00 (13)5.30(100.00%)    11.00(100.00%)    
3發財好市7132蔡明紹丁冠豪10.005.60 (3)0.00 (12)5.60(100.00%)    10.00(100.00%)    
4順意寶3130希威森韋達9.9099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    9.90(100.00%)    
5上校10129潘明輝姚本輝18.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
6騰飛塔13128何澤堯蘇偉賢29.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    29.00(100.00%)    
7閃電俠5126梁家俊蘇保羅31.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    31.00(100.00%)    
8美麗笑聲11125莫雷拉蔡約翰7.1013.50 (6)0.00 (7)13.50(100.00%)    7.10(100.00%)    
9加州威勝1125田泰安告東尼2.906.80 (4)0.00 (6)6.80(100.00%)    2.90(100.00%)    
10電子彩虹4125薛恩大衛希斯12.0025.00 (7)0.00 (5)25.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
11運來多寶14125周俊樂容天鵬40.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    40.00(100.00%)    
12一絕8125霍宏聲賀賢36.0099.00 (9)0.00 (3)99.00(100.00%)    36.00(100.00%)    
13辣得傲12121馬雅文家良54.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    54.00(100.00%)    
14皇龍帝國6114巴度徐雨石16.009.60 (5)0.00 (1)9.60(100.00%)    16.00(100.00%)    
7
沙田
草地
1600米
國際三級賽
1高大威猛9133梁家俊姚本輝31.0099.00 (9)0.00 (9)99.00(100.00%)    31.00(100.00%)    
2勝得精彩4130賀銘年蔡約翰18.006.00 (3)0.00 (8)6.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
3玖寶5130蔡明紹韋達7.5015.90 (5)0.00 (7)15.90(100.00%)    7.50(100.00%)    
4勁搏7128莫雷拉蔡約翰2.904.00 (2)0.00 (6)4.00(100.00%)    2.90(100.00%)    
5健康愉快1128田泰安羅富全19.0057.10 (7)0.00 (5)57.10(100.00%)    19.00(100.00%)    
6美麗同享2121潘頓告東尼2.603.10 (1)0.00 (4)3.10(100.00%)    2.60(100.00%)    
7超好日子8121巴度呂健威9.507.70 (4)0.00 (3)7.70(100.00%)    9.50(100.00%)    
8銀馳3118嘉里蔡約翰13.0031.80 (6)0.00 (2)31.80(100.00%)    13.00(100.00%)    
9糖糖幸運6114周俊樂丁冠豪25.0074.20 (8)0.00 (1)74.20(100.00%)    25.00(100.00%)    
8
沙田
草地
1200米
第三班
1時時歡呼1133田泰安告東尼7.105.70 (3)0.00 (11)5.70(100.00%)    7.10(100.00%)    
2好玩福星2132周俊樂何良14.0044.50 (6)0.00 (10)44.50(100.00%)    14.00(100.00%)    
3包裝必勝11127潘頓呂健威13.004.10 (2)0.00 (9)4.10(100.00%)    13.00(100.00%)    
4識贏4126莫雷拉羅富全1.802.60 (1)0.00 (8)2.60(100.00%)    1.80(100.00%)    
5好運寶馬9125蔡明紹丁冠豪24.0099.00 (11)0.00 (7)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
6勝得出色6124巴度蔡約翰14.0011.70 (5)0.00 (6)11.70(100.00%)    14.00(100.00%)    
7電氣騎士3123希威森韋達8.5011.40 (4)0.00 (5)11.40(100.00%)    8.50(100.00%)    
8駿天使10120嘉里方嘉柏38.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    38.00(100.00%)    
9駿皇星7118馬雅文家良30.0099.00 (9)0.00 (3)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
10過河勁卒8116波健士蔡約翰22.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
11開心威龍5115潘明輝大衛希斯19.0099.00 (7)0.00 (1)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
9
沙田
草地
1400米
第三班
1合夥雄心5133何澤堯告東尼13.0074.20 (8)0.00 (14)74.20(100.00%)    13.00(100.00%)    
2英之星9133梁家俊姚本輝12.009.30 (4)0.00 (13)9.30(100.00%)    12.00(100.00%)    
3穿甲鷹8129巴度徐雨石23.0099.00 (14)0.00 (12)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
4駟跑得2129嘉里大衛希斯7.5010.50 (5)0.00 (11)10.50(100.00%)    7.50(100.00%)    
5皇龍福將12125田泰安羅富全18.008.60 (3)0.00 (10)8.60(100.00%)    18.00(100.00%)    
6戰熊三千13125薛恩賀賢13.0011.40 (6)0.00 (9)11.40(100.00%)    13.00(100.00%)    
7星洲之光11123霍宏聲苗禮德27.0099.00 (13)0.00 (8)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
8大紅袍7122潘頓羅富全6.004.00 (2)0.00 (7)4.00(100.00%)    6.00(100.00%)    
9嘉應精彩3119潘明輝容天鵬12.0015.90 (7)0.00 (6)15.90(100.00%)    12.00(100.00%)    
10多利神駒4118希威森韋達11.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
11威力飛彈6117班德禮呂健威59.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    59.00(100.00%)    
12喜蓮心星10118周俊樂大衛希斯35.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    35.00(100.00%)    
13贏科超影14117波健士高伯新30.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
14烈風1116莫雷拉蔡約翰3.203.70 (1)0.00 (1)3.70(100.00%)    3.20(100.00%)    
10
沙田
草地
1200米
第二班
1必長勝8133巴度文家良11.0012.40 (6)0.00 (13)12.40(100.00%)    11.00(100.00%)    
2風火戰駒5131莫雷拉蔡約翰8.204.80 (2)0.00 (12)4.80(100.00%)    8.20(100.00%)    
3佳運財11131薛恩大衛希斯2.803.20 (1)0.00 (11)3.20(100.00%)    2.80(100.00%)    
4遨遊戰士2130希威森姚本輝9.4099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    9.40(100.00%)    
5夢想成金12127何澤堯羅富全31.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    31.00(100.00%)    
6共創繽紛3125嘉里蔡約翰26.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
7包裝長勝10123潘頓沈集成17.0010.20 (5)0.00 (7)10.20(100.00%)    17.00(100.00%)    
8加州雷電1119潘明輝告東尼14.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
9醒臣7118班德禮姚本輝42.0099.00 (9)0.00 (5)99.00(100.00%)    42.00(100.00%)    
10紅運大師13118波健士蔡約翰34.0099.00 (8)0.00 (4)99.00(100.00%)    34.00(100.00%)    
11駿馬風采6117蔡明紹羅富全13.007.40 (4)0.00 (3)7.40(100.00%)    13.00(100.00%)    
12心之行4117田泰安呂健威5.406.60 (3)0.00 (2)6.60(100.00%)    5.40(100.00%)    
13勁才9115巫顯東容天鵬22.0074.20 (7)0.00 (1)74.20(100.00%)    22.00(100.00%)